اعضای تیم اُکتا

فروزان طهرانیان


دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ عکاسی دانشگاه تهران

گلرخ راوش


دانش‌آموختۀ کارشناسی رشتۀ عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

غزال مفاخری


دانش‌آموختۀ کارشناسی رشتۀ عکاسی دانشگاه هنر